بلید شیور آرتروسکوپی Riton اولین محصول ایرانی دارای استاندارد و تاییدیه  IRC کد و GMP وزارت بهداشت می باشد. این محصول در هفت مدل تیغه Aggressive - Aggressive pluse  - Tomcat - Radius - Full Radius - Bur - Round cut ، طراحی و تولید گردیده و دارای کارایی بالا و استحکام مورد نیاز می باشد .

بلید شیور